Đào tạo

Tình nguyện viên

Thực hiện Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19, ngày 16/03/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc họp với các đơn vị về triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến cho sinh viên. Thực hiện Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19, ngày 16/03/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc họp với các đơn vị về triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến cho sinh viên. Thực hiện Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19, ngày 16/03/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc họp với các đơn vị về triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến cho sinh viên. Thực hiện Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19, ngày 16/03/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc họp với các đơn vị về triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến cho sinh viên.

Tình nguyện viên tham gia buổi tạo đàm kết nối Doanh nghiệp

Thực hiện Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19, ngày 16/03/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc họp với các đơn vị về triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến cho sinh viên.

Xem thêm

Sinh viên tham gia buổi tạo đàm kết nối Doanh nghiệp

Thực hiện Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19, ngày 16/03/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc họp với các đơn vị về triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến cho sinh viên.

Xem thêm

Sau một tuần triển khai hình thức dạy học tích hợp trực tuyến (Blended- learning)

Sau một tuần triển khai hình thức dạy học tích hợp trực tuyến (Blended- learning), ngày 23/03/2020 Học viện Quản lý giáo dục tổ chức họp rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hình thức này. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của đông đảo cán bộ giảng viên của Học viện.

Xem thêm