banner

Cơ cấu, tổ chức, đào tạo

Cơ cấu, tổ chức, đào tạo

Trưởng khoa: TS. Hoàng Trung Học

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh

Hiện nay, Khoa có 23 cán bộ giảng viên cơ hữu trong đó có 1 GS, 5 PGS, 9 TS và 8 ThS.

Các mã ngành đang đào tạo:
Đại học Chính quy:

 • – Cử nhân Tâm lý;
 • – Cử nhân Giáo dục học.

Sau đại học:
Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng

Cơ cấu, tổ chức, đào tạo

(1) Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức đào tạo theo chương trình giáo dục đại học mã ngành Tâm lý – Giáo dục học, tổ chức đào tạo chương trình sau đại học Tâm lý học lâm sàng và một số mã ngành khác của Học viện. Giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực Tâm lý – Giáo dục học cho các khoá đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Học viện.

(2) Ứng dụng và triển khai kết quả NCKH thuộc lĩnh vực Tâm lý – Giáo dục trong công tác quản lý giáo dục và xã hội.

(3) Tổ chức tư vấn và dịch vụ về Tâm lý – Giáo dục học cho cá nhân, tổ chức và các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

Lịch sử hình thành và phát triển Khoa

Lịch sử hình thành và phát triển khoa

3.1. Thời kì tiền thân

Ngày 1 tháng 10 năm 1976 Thủ tướng chính phủ ký quyết định thành lập trường Cán bộ quản lý giáo dục.

Năm 1977 Hiệu trưởng GS. Nguyễn Ngọc Quang quyết định thành lập Tổ Cán bộ giảng dạy gồm giảng viên tất cả các bộ môn.

Năm 1979 Tổ bộ môn Tâm lý – Giáo dục học ra đời.

Trong năm 1990, do sự hợp nhất 3 đơn vị theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cán bộ quản lý giáo dục được đổi tên thành trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo.

Từ Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học đã phát triển thành Khoa Các khoa học cơ sở của Khoa học Quản lý giáo dục (Gọi tắt là Khoa Cơ sở), gồm các bộ môn:

 • - Bộ môn Tâm lý học;
 • - Bộ môn Giáo dục;
 • - Bộ môn Kinh tế học giáo dục;
 • - Bộ môn Triết học.

Đến năm 1995 Nhà trường đổi tên Khoa Cơ sở thành Khoa Các khoa học cơ bản của tổ chức quản lý giáo dục (Gọi tắt là Khoa Cơ bản).

Khoa Cơ bản được cấu trúc thành 4 bộ môn sau:

 • - Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học;
 • - Bộ môn Kinh tế – Xã hội học giáo dục;
 • - Bộ môn Đường lối – Chính sách;
 • - Bộ môn Tiếng nước ngoài.

3.2. Hiện nay

Từ tháng 3 năm 2006 Chính phủ quyết định thành lập Học viện Quản lý giáo dục trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo đến nay, Giám đốc Học viện đã quyết định thành lập Khoa Giáo dục với những tổ Bộ môn:

 • - Bộ môn Tâm lý – Xã hội học
 • - Bộ môn Giáo dục học
 • - Bộ môn Phương pháp và Công nghệ dạy học
  Trung tâm tham vấn học đường.

Phương hướng phát triển trong những năm mới

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Tâm lý – Giáo dục học theo mục tiêu đào tạo của Khoa để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục và cho xã hội.

Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Giáo dục và phát triển cộng động và tiến tới là tiến sĩ ngành Tâm lý học giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ giảng viên trong và ngoài Học viện.

Phát triển Trung tâm tham vấn học đường đáp ứng nhu cầu tham vấn của học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trong xã hội …

Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ với các Khoa, các trường đại học trên thế giới và khu vực để trao đổi học thuật, sinh viên, chương trình đào tạo.