banner

Sinh viên Nguyễn Trí Dũng Khoa Giáo dục xuất sắc dành giải nhất khi tham dự Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Sinh viên Nguyễn Trí Dũng Khoa Giáo dục xuất sắc dành giải nhất khi tham dự Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Sinh viên Nguyễn Trí Dũng Khoa Giáo dục xuất sắc dành giải nhất khi tham dự Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Sinh viên Nguyễn Trí Dũng Khoa Giáo dục xuất sắc dành giải nhất khi tham dự Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học.